Bezpieczne połączenie SSL
« Wróć do sklepu

Regulamin
1. Definicje

 1. Adres pocztowy - imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość. 
 2. Adres reklamacyjny:
  Aleksander W. Barszczewski Management Training & Coaching
  Ul. Lenartowicza 5/2
  31-138 Kraków
 3. Cennik dostaw – cena dostawy książki zarówno w wersji drukowanej (wysyłka Pocztą Polską) jak i elektronicznej (wysyłka mailem) wskazana na stronie internetowej sklep.klinikanegocjacji.pl w trakcie składania zamówienia.
 4. Dane kontaktowe: 
  Aleksander W. Barszczewski Management Training&Coaching
  Ul. Lenartowicza 5/2
  31-138 Kraków
  e-mail: ksiazka@alexba.eu
 5. Dane osobowe - zestaw danych Kupującego o charakterze osobowym, przetwarzanych w celu realizacji Umowy przez Sprzedającego lub/i założenia przez Kupującego konta w Sklepie.
 6. Dostawa - rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw znajdującym pod adresem http://sklep.klinikanegocjacji.pl/page/koszty-dostawy
 7. Dowód zakupu - faktura wystawiona zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.
 8. Karta produktu - pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.
 9. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 10. Przedsiębiorca na prawach konsumenta - osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta znajdują zastosowanie postanowienia niniejszego Regulaminu, a dotyczące Konsumenta w zakresie: świadczenia usług drogą elektroniczną, prawa do odstąpienia od umowy, reklamacji i rękojmi w zakresie ograniczonym do art. 38a Prawa Konsumenckiego, art. 5564 , art. 5565 , art. 5765 Kodeksu Cywilnego.
 11. Kodeks dobrych praktyk - zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.
 12. Konsument - osoba fizyczna, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 13. Koszyk - lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.
 14. Kupujący - zarówno Konsument, Przedsiębiorca jak i Przedsiębiorca na prawach konsumenta.
 15. Miejsce wydania rzeczy - adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.
 16. Moment wydania rzeczy - moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.
 17. Płatność - metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona pod adresem  
  https://sklep.klinikanegocjacji.pl/page/formy-platnosci
 18. Prawo konsumenckie - ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
 19. Produkt - minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).
 20. Przedmiot umowy - produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.
 21. Przedmiot świadczenia - przedmiot umowy.
 22. Punkt odbioru - miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie.
 23. Rzecz - rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.
 24. Sklep - serwis internetowy dostępny pod adresem https://sklep.klinikanegocjacji.pl za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.
 25. Sprzedający:
  Wiesław Barszczewski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ALEKSANDER W.BARSZCZEWSKI MANAGEMENT TRAINING & COACHING Wiesław Aleksander Barszczewski, pod adresem ul. Lenartowicza, nr 5 lok. 2, 31-138 Kraków, Numer NIP: 5242664924, Numer REGON: 141631168, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  KONTO BANKOWE: 87 1090 1694 0000 0001 1054 8332
 26. System - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.
 27. Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.
 28. Umowa - umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.
 29. Wada - zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.
 30. Wada fizyczna - niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:
  a)
  nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  b)
  nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,
  c)
  nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  d)
  została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;
  e)
  w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;
  f)
  nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.
 31. Wada prawna - sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 32. Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

2. Warunki ogólne

 1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
 2. Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad. 
 4. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.
 5. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.
 6. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:
  a) potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia, faktury pro forma, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu w wersji pdf, wzoru formularza odstąpienia od umowy w wersji pdf, linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy; zaś w przypadku Zakupu E-booka  również informację o udzielonej przez Konsumenta bądź Przedsiębiorcy na prawach konsumenta zgodzie na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy.
  b) dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanych: dowodu zakupu, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu, wzoru formularza odstąpienia od umowy.
 7. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.
 8. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu http://sklep.klinikanegocjacji.pl, należy je wszystkie wyłączyć.
 9. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.
 10. Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.

3. Zawarcie umowy i realizacja

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
 2. W celu złożenia Zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
  a) Wybór produktu z dostępnych w Sklepie
  b)
  dodanie do Koszyka Produktu poprzez użycie przycisku „Dodaj do koszyka” pokazanego wraz z ceną i opisem Produktu;
  c) ko
  ntynuowanie zakupów poprzez użycie przycisku „Kontynuuj zakupy” lub w celu finalizacji Zamówienia użycie przycisku „Przejdź do koszyka”;
  d)
  ewentualnie w przypadku dysponowania przez Kupującego Kuponem rabatowym, Kupujący ma możliwość wpisania Kuponu rabatowego w polu o nazwie „Kupon rabatowy”;
  e)
  wybór formy Płatności;
  f) wyb
  ór formy Dostawy, a następnie użycie przycisku „Przejdź dalej”;
  g) celem złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Kupującego w formularzu następujących danych:
  adresu dostawy - imię, nazwisko, adres e-mail, nazwa (tylko w przypadku dostawy na adres firmowy), ulica, numer, lokal (opcjonalnie), kod pocztowy, miejscowość, telefon
  - z
  e względu na wymagania Urzędu Skarbowego jesteśmy zobowiązani do wystawienia faktury VAT do każdego zakupu. Podanie danych do niej jest niezbędne do sfinalizowania zakupu. Dane te nie będą używane do jakichkolwiek innych celów.
  h) akceptację Regulaminu i Polityki Prywatności poprzez zaznaczenie okienka
  „Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem i Polityką prywatności Sklepu internetowego oraz akceptuję ich postanowienia". Akceptacja ta jest niezbędna do dokonania i sfinalizowania Zamówienia;
  i) wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Sprzedającego Danych Osobowych poprzez zaznaczenie okienka „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z korzystaniem ze Sklepu internetowego w zgodzie i według zasad określonych w Polityce prywatności przez: Aleksander W. Barszczewski Management Training & Coaching, Lenartowicza 5/2, 31-138 Kraków. Wiem, że w każdej chwili mogę odwołać zgodę";
  j) W przypadku Konsumenta i Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta wyrażenie zgody na dostarczenie treści cyfrowych (e-booka) przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, co wiąże się z utratą prawa odstąpienia od umowy
  k) Ewentualnie wpisanie uwag do zamówienia w polu
  „Uwagi do zamówienia"
  l) złożenie w Sklepie Zamówienia poprzez użycie przycisku
  „Zamawiam i płacę".
 3. W trakcie składania Zamówienia, do momentu kliknięcia w przycisk  „Zamawiam i płacę” Kupujący ma możliwość modyfikacji podanych przez siebie danych do dostawy i danych do faktury. Kupujący ponosi odpowiedzialność za prawidłowość danych dostawy - adresu dostawy.
 4. Kupujący w momencie złożenia Zamówienia poprzez przyciśnięcie przycisku przycisk „Zamawiam i płacę” ma świadomość, że Zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 5. Wysłanie przez Kupującego Zamówienia stanowi oświadczenie woli Kupującego zawarcia ze Sprzedającym umowy sprzedaży.
 6. Sprzedający potwierdza dokonanie zakupu przez Kupującego poprzez przesłanie potwierdzenia zawarcia umowy na emaila wskazanego przez Kupującego w trakcie składania Zamówienia.
 7. Zawarcie umowy z Kupującym następuje z chwilą otrzymania przez Kupującego maila zawierającego potwierdzenia zawarcia umowy.
 8. Wysyłka Zamówienia płatnego za pobraniem następuje w ciągu 48 h od przesłania potwierdzenia zawarcia umowy na emaila wskazanego przez Kupującego w trakcie składania Zamówienia, a wysyłka Zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych w ciągu 48 h po zaksięgowaniu wpłaty Kupującego na koncie Sprzedającego, co powinno nastąpić w terminie 30 dni od złożenia Zamówienia, chyba że Konsument nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedającego.
 9. Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w Zamówieniu miejsca wydania rzeczy, wraz z dołączonymi załącznikami, o których mowa w §2 pkt 6b.
 10. Jeśli konsument nie odbierze Zamówienia bądź Zamówienie zostanie wysłane na adres dostawy wskazany przez Konsumenta, który okaże się błędny, Konsument zobowiązany jest w terminie 7 dni od zwrotnego dostarczenia Zamówienia do Sprzedającego, skontaktować się ze Sprzedającym w celu wskazania czy żąda on ponownego wysłania Zamówienia oraz w celu ewentualnego wskazania prawidłowego adresu dostawy. Brak podjęcia kontaktu we wskazanym powyżej terminie równoznaczny jest z odstąpieniem od umowy.
 11. Jeśli konsument nie odbierze Zamówienia bądź Zamówienie zostanie wysłane na adres dostawy wskazany przez Konsumenta, który okaże się błędny:
  a) w przypadku skierowania do Sprzedającego żądania ponownego wysłania Zamówienia na prawidłowy adres dostawy - Konsument ponosi koszty ponownego wysłania Zamówienia, oraz przesyłki zwrotnej do Sprzedawcy (tj. na skutek pierwotnego skierowania Zamówienia na nieprawidłowy adres dostawy wskazany przez Konsumenta)
  b) w przypadku braku skierowania do Sprzedającego żądania ponownego wysłania Zamówienia na prawidłowy adres dostawy, co jest równoznaczne z odstąpieniem od umowy - kwota podlegająca zwrotowi na rzecz Konsumenta, o której mowa w pkt 4 ust. 7 Regulaminu, zostanie pomniejszona o koszty przesyłki zwrotnej do Sprzedawcy (tj. na skutek pierwotnego skierowania Zamówienia na nieprawidłowy adres dostawy wskazany przez Konsumenta).
  c) W przypadku zakupu audiobooka, poza dostępem do platformy alexba.tresci.online wynikającym z warunków umowy, Kupujący na specjalne życzenie ma możliwość otrzymania spersonalizowanego audiobooka dostarczanego w pliku ZIP za pośrednictwem dysku internetowego Dropbox. Po wysłaniu maila z prośbą o dostęp na ksiazka@alexba.eu, w/w plik jest dostępny na dysku internetowym Dropbox przez 3 dni od daty wysłania wiadomości z linkiem przez Sprzedającego. Po 3 dniach ze względów bezpieczeństwa, dostęp jest usuwany.
 12. Jeśli Przedsiębiorca nie odbierze Zamówienia bądź Zamówienie zostanie wysłane na adres dostawy wskazany przez Przedsiębiorcę, który okaże się błędny, Przedsiębiorca zobowiązany jest w terminie 7 dni od zwrotnego dostarczenia Zamówienia do Sprzedającego, skontaktować się ze Sprzedającym w celu wskazania prawidłowego adresu dostawy.
  Przedsiębiorca ponosi koszty ponownego wysłania Zamówienia, oraz przesyłki zwrotnej do Sprzedawcy (tj. na skutek pierwotnego skierowania Zamówienia na nieprawidłowy adres dostawy wskazany przez Przedsiębiorcę).

4. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsumentowi przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni, bez podania przyczyny.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  1) dla umowy, w wykonaniu której Sprzedający wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
  a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

  b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
  2) dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.
 3. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedającemu jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
  Oświadczenie  o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć:
  a) na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego (jednak nie jest to obowiązkowe)
  b) na formularzu dostępnym pod adresem https://sklep.klinikanegocjacji.pl/page/zwroty-i-reklamacje
  c) pismem wysłanym pocztą elektroniczną na adres e-mail: ksiazka@alexba.eu
  d) lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.
 5. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie przesłać Konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego drogą elektroniczną
 6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedający przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 7. Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego). Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 8. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 10. Sprzedający ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że Sprzedający zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.
 11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 12. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 13. Konsument akceptując niniejszy Regulamin i składając zamówienie na Produkt wyraża zgodę na uzyskanie dostępu do Produktu przed upływem terminu do odstąpienia od umowy (dotyczy produktów elektronicznych tj. E-booków).
 14. Przedsiębiorca na prawach Konsumenta, który korzysta z uprawnień związanych z Prawem do odstąpienia od umowy powinien wraz z oświadczeniem o odstąpieniu przedstawić dane potwierdzające jego status zgodny z art. 38a Prawa Konsumenckiego oraz złożyć oświadczenie, że zakupione Produkty i zawarta Umowa są bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale że nie posiadają one dla niej ta charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, na dowód czego przedłoży odpis z CEIDG. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedającemu jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Przedsiębiorca na prawach Konsumenta , który składa oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może je złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu  (jednak nie jest  to obowiązkowe).

5. Rękojmia

 1. Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Przedsiębiorców z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
 2. Sprzedający zobowiązany jest względem Konsumenta do dostarczenia Produktu bez wad.
 3. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady fizyczne i prawne (rękojmia).
 4. Reklamacja danego Produktu powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Konsumenta [imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, przedmiot reklamacji (datę i rodzaj wystąpienia wady)] oraz żądanie związane z reklamacją.
 5. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres e-mail e-mail: ksiazka@alexba.eu bądź na Adres reklamacyjny.
 6. Sprzedający ustosunkuje się do tego żądania zawiązanego w Reklamacji w terminie czternastu dni od otrzymania reklamacji. Jeżeli Sprzedający  nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 7. Sprzedający będzie przetwarzał dane osobowe Konsumenta w celu rozpatrzenia reklamacji zgodnie z Polityką Prywatności.
 8. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie - do miejsca, w którym rzecz została wydana Konsumentowi.
 9. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Użytkownik może zgłaszać:
  a) mailowo na adres poczty elektronicznej: ksiazka@alexba.eu;
 10. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 11. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji związanej z funkcjonowaniem Sklepu w terminie do 14 dni, o czym informuje Użytkownika.
 12. Przedsiębiorca na prawach Konsumenta, który korzysta z uprawnień związanych z Rękojmią powinien wraz z reklamacją przedstawić dane potwierdzające jego status zgodny z art. 38a Prawa Konsumenckiego oraz złożyć oświadczenie, że zakupione Produkty i zawarta Umowa są bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, ale nie posiadają one dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, na dowód czego przedłoży odpis z CEIDG. 

6. Usługi świadczone Drogą Elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedający świadczy usługi Drogą Elektroniczną.
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Użytkownika jest umożliwienie Kupującemu zawarcia Umowy ze Sprzedającym drogą elektroniczną. Usługa ta jest świadczona nieodpłatnie.
 3. Sprzedający świadczy również na rzecz Użytkownika usługę polegającą na rejestracji i utrzymywaniu Konta oraz zapewnieniu Użytkownikowi dostępu do Konta za pomocą logowania. Usługa ta jest świadczona nieodpłatnie.
 4. W celu założenia konta Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny i zaakceptować Regulamin.
 5. Na podany przez Użytkownika adres e-mail zostaną wysłane informacje związane z założeniem Konta oraz link aktywacyjny. Po kliknięciu w niego zostanie utworzone Konto.
 6. Z chwilą dokonania skutecznej rejestracji umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 7. Użytkownik loguje się do konta poprzez adres e-mail oraz hasło. W przypadku utracenia lub zapomnienia hasło Użytkownik może wygenerować nowe hasło.
 8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu, komunikatów i danych, w związku ze świadczonymi usługami, Sprzedający podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych za pośrednictwem Sklepu.
 9. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
  a) niedostarczania i nieprzekazywania za pośrednictwem Sklepu treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
  b) korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający funkcjonowania Sklepu,
  c) niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie za pośrednictwem Sklepu nie zamówionej informacji handlowej (spam).
 10. Sprzedający podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Użytkowników.
 11. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedającego o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 12. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu użytkownik może zgłaszać:
  a) mailowo na adres poczty elektronicznej: ksiazka@alexba.eu;
 13. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 14. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, o czym informuje Użytkownika.
 15. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o  świadczenie usług Drogą Elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym z ważnych powodów, w przypadku rażącego naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, w szczególności gdy Użytkownik korzysta ze Sklepu w sposób niezgodny z przepisami prawa i Regulaminem.
 16. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług Drogą Elektroniczną w każdym czasie z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.
 17. Użytkownik może w każdej chwili sam usunąć Konto – samodzielnie bądź przez kontakt drogą mailową ze Sprzedającym. Wskutek usunięcia Konta, Użytkownik traci dostęp do zasobów dostępnych na Koncie.

7. Prawa autorskie

 1. Autorskie prawa majątkowe do graficznych elementów zamieszczonych na stronie Sklepu, wyglądu i kompozycji tej strony oraz opisów, artykułów i publikacji, a także Produktów oraz treści cyfrowych stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, są chronione przepisami prawa autorskiego i nie mogę być wykorzystywane bez uzyskania pisemnej zgody Sprzedającego.

8. Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych użytkowników strony jest Wiesław Barszczewski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ALEKSANDER W.BARSZCZEWSKI MANAGEMENT TRAINING & COACHING Wiesław Aleksander Barszczewski, pod adresem ul. Lenartowicza, nr 5 lok. 2, 31-138 Kraków, Numer NIP: 5242664924, Numer REGON: 141631168, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Z administratorem danych można kontaktować się:
  1) pod adresem korespondencyjnym:
  ALEKSANDER W.BARSZCZEWSKI MANAGEMENT TRAINING & COACHING Wiesław Aleksander Barszczewski, pod adresem ul. Lenartowicza, nr 5 lok. 2, 31-138 Kraków
  2) pod adresem poczty elektronicznej: ksiazka@alexba.eu.
 3. Dane osobowe Kupującego i Użytkownika mogą być przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
  a) zawarcie i wykonanie umowy - art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  b) realizacja obowiązków podatkowo-księgowych - art. 6 ust. 1 lit. C RODO,
  c) obrona, dochodzenia lub ustalanie roszczeń związanych z umową, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedającego - art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

  d) identyfikacja Kupującego powracającego, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedającego - art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  e) obsługa zapytań kierowanych przez Kupujących nieprowadzących jeszcze do zawarcia umowy, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedającego - art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 4. Odbiorcami danych osobowych Kupującego i Użytkowników są: urzędy skarbowe, biuro rachunkowe, kancelaria prawna, hostingodawca, dostawca systemu do fakturowania, dostawca systemu mailingowego.
 5. Administrator dokonuje przetwarzania danych osobowych jedynie przez okres czasowy niezbędny do wykonania Umowy, a także przez okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Następnie zobowiązuje się do ich usunięcia.
 6. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a ponadto prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie:
  a) art. 6 ust. 1 lit a) RODO (osoba,
  której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów) lub
  b) art. 9 ust. 2 lit a) (osoba, której dane dotyczą,
  wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego przewidują, iż osoba, której dane dotyczą, nie może uchylić zakazu, o którym mowa w ust. art. 6 ust. 1  RODO)
  - każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 8. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.
 9. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:
  1) listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
  2) przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;
  3) telefonicznie: (22) 531 03 00.

 10. Podanie danych osobowych przez Kupującego bądź Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne by skontaktować się ze Sprzedającym, założyć konto użytkownika, zawrzeć umowę. Niepodanie danych osobowych spowoduje, że zawarcie i realizacja umowy będą niemożliwe.
 11. Strona wykorzystuje technologię plików cookies.
 12. Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane zostały w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://sklep.klinikanegocjacji.pl/page/polityka-prywatnosci

  9. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

 1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  a)
  zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  b)
  zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedającym,
  c) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 2. Szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl
 3. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr . Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

10. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mieć będą mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. Umowy zawierane są w języku polskim.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 3. Do Umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję obowiązującą w dacie zawarcia Umowy.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu. Zmiany nie mogą naruszać praw Kupującego bądź Użytkownika wynikających z Zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany. Zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom na stronie internetowej www.sklep.klinikanegocjacji.pl. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania w Sklepie. Sprzedający poinformuje Użytkownika i Kupującego zarejestrowanego w Sklepie o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. Jeżeli Użytkownik lub Kupujący zarejestrowany nie akceptuje zmian, powinien powiadomić o tym fakcie Sprzedającego poprzez kliknięcie w link „Nie akceptuję zmian Regulaminu”, co będzie jednoznaczne z wyrażeniem prośby o usunięcie Konta w Sklepie i wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 5. Wszelkie wątpliwości wynikające z interpretacji Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający zgodność niniejszego Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.