Bezpieczne połączenie SSL
« Wróć do sklepu

Regulamin
1. Definicje

 1. Adres pocztowy - imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość. 
 2. Adres reklamacyjny:
  Aleksander W. Barszczewski Management Training & Coaching
  Ul. Lenartowicza 5/2
  31-138 Kraków
 3. Cennik dostaw – cena dostawy książki zarówno w wersji drukowanej (wysyłka Pocztą Polską) jak i elektronicznej (wysyłka mailem) wskazana na stronie internetowej sklep.klinikanegocjacji.pl w trakcie składania zamówienia.
 4. Dane kontaktowe: 
  Aleksander W. Barszczewski Management Training&Coaching
  Ul. Lenartowicza 5/2
  31-138 Kraków
  e-mail: ksiazka@alexba.eu
 5. Dane osobowe - zestaw danych Kupującego o charakterze osobowym, przetwarzanych w celu realizacji Umowy przez Sprzedającego lub/i założenia przez Kupującego konta w Sklepie.
 6. Dostawa - rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw znajdującym się pod adresem http://sklep.klinikanegocjacji.pl/page/koszty-dostawy
 7. Dowód zakupu - faktura wystawiona zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.
 8. Karta produktu - pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.
 9. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 10. Przedsiębiorca na prawach konsumenta - osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta znajdują zastosowanie postanowienia niniejszego Regulaminu, a dotyczące Konsumenta w zakresie: świadczenia usług drogą elektroniczną, prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodności Towaru z umową oraz uprawnień w razie braku zgodności Towaru z umową, umowy o dostarczanie treści cyfrowej (E-booka/Audiobooka).
 11. Konsument - osoba fizyczna, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 12. Koszyk - lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.
 13. Kupujący - zarówno Konsument, Przedsiębiorca jak i Przedsiębiorca na prawach konsumenta.
 14. Miejsce wydania rzeczy - adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.
 15. Moment wydania rzeczy - moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.
 16. Płatność - metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona pod adresem  
  https://sklep.klinikanegocjacji.pl/page/formy-platnosci
 17. Prawo konsumenckie - ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
 18. Produkt - minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).
 19. Przedmiot umowy - produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.
 20. Przedmiot świadczenia - przedmiot umowy.
 21. Punkt odbioru - miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie.
 22. Rzecz/Towar - rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.
 23. Treść cyfrowa - dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, E-book oraz Audiobook mogące być lub będące przedmiotem umowy.
 24. Sklep - serwis internetowy dostępny pod adresem https://sklep.klinikanegocjacji.pl za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.
 25. Sprzedający:
  Wiesław Aleksander Barszczewski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ALEKSANDER W.BARSZCZEWSKI MANAGEMENT TRAINING & COACHING Wiesław Aleksander Barszczewski, pod adresem ul. Lenartowicza, nr 5 lok. 2, 31-138 Kraków, Numer NIP: 5242664924, Numer REGON: 141631168, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  KONTO BANKOWE: 87 1090 1694 0000 0001 1054 8332
 26. System - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.
 27. Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.
 28. Umowa - umowa sprzedaży bądź o dostarczanie treści cyfrowych zawarta na odległość.
 29. Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem Sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

2. Warunki ogólne

 1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
 2. Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określany jest w cenniku dostaw. W każdym przypadku informowania o obniżeniu ceny Produktu, obok informacji o obniżonej cenie Sprzedający uwidacznia również informację o najniższej cenie tego Produktu, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Jeżeli dany Produkt jest oferowany do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie Sprzedający uwidacznia również informację o najniższej cenie tego produktu, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Produktu do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.
 4. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.
 5. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:
  a) potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany e-mail: zamówienia, faktury pro forma, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu w wersji pdf, wzoru wzorca odstąpienia od umowy, linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy; zaś w przypadku Zakupu E-booka również informację o udzielonej przez Konsumenta bądź Przedsiębiorcy na prawach konsumenta zgodzie na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy.
  b) dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanych: dowodu zakupu, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu, wzoru formularza odstąpienia od umowy.
 6. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.
 7. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersji 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu https://sklep.klinikanegocjacji.pl , należy je wszystkie wyłączyć.
 8. [E-booki] Sprzedający informuje o:
  a) funkcjonalności E-booków oraz mających zastosowanie technicznych środkach ich ochrony:
  Ebooki służą do zapoznania się z treścią w drodze czytania na odpowiednim urządzeniu. Ebooki zabezpieczone są znakiem wodnym firmy LEGIMI, którego obecność nie wpływa w żaden sposób na możliwość korzystania z nich.
  b) mających znaczenie kompatybilności i interoperacyjności E-booków: Ebooki mogą być czytane na urządzeniach obsługujących jeden z następujących formatów: EPUB, MOBI, PDF.
  Kupujący otrzymuje wszystkie 3 formaty pliku ebooka, aby mógł dopasować właściwy format do posiadanego przez siebie urządzenia
 9. [Audiobooki] Sprzedający informuje o:
  a) funkcjonalności Audiobooków oraz mających zastosowanie technicznych środkach ich ochrony:
  Audiobooki służą do zapoznania się z treścią w drodze słuchania na odpowiednim urządzeniu. Pliki do odtwarzania offline są zabezpieczone znakiem wodnym, który nie wpływa na możliwość ich odtwarzania.
  b) mających znaczenie kompatybilności i interoperacyjności Audiobooków:
  Kupujący otrzymuje niezwłocznie po uiszczeniu ceny zakupu dostęp do linku umożliwiającego nieograniczone odsłuchiwanie audiobooka online w standardowej przeglądarce internetowej. Na życzenie wyrażone mailem otrzymuje link, z którego przez 3 dni może pobrać pliki mp3 do słuchania offline. Odsłuchiwanie pobranych plików jest możliwe przy użyciu dowolnego programu/urządzenia obsługującego format mp3
 10. Widoczne w sklepie informacje o towarach nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży

3. Zawarcie umowy i realizacja

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
  W celu złożenia Zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
  a) Wybór produktu z dostępnych w Sklepie
  b)
  dodanie do Koszyka Produktu poprzez użycie przycisku „Dodaj do koszyka” pokazanego wraz z ceną i opisem Produktu;
  c) ko
  ntynuowanie zakupów poprzez użycie przycisku „Kontynuuj zakupy” lub w celu finalizacji Zamówienia użycie przycisku „Przejdź do kasy”;
  d)
  wybór formy Płatności;
  e) wyb
  ór formy Dostawy;
  f) celem złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Kupującego w formularzu następujących danych:

  adresu dostawy - imię, nazwisko, adres e-mail, nazwa (tylko w przypadku dostawy na adres firmowy), ulica, numer, lokal (opcjonalnie), kod pocztowy, miejscowość, telefon, NIP (opcjonalnie w celu wystawienia faktury)

  g) akceptację Regulaminu i Polityki Prywatności poprzez zaznaczenie okienka
  „Zapoznałem się z Regulaminem sklepu i akceptuję go.". Akceptacja ta jest niezbędna do dokonania i sfinalizowania Zamówienia;
  h) wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Sprzedającego Danych Osobowych poprzez zaznaczenie okienka „Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie moich danych osobowych w celu realizacji zamówienia, zgodnie z [RODO] przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i celu realizacji zamówienia, zgodnie z [RODO] przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 100).";
  i) W przypadku Konsumenta i Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta wyrażenie zgody na dostarczenie treści cyfrowych (E-booka oraz Audiobooka) przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, co wiąże się z utratą prawa odstąpienia od umowy poprzez zaznaczenie okienka "Wyrażam zgodę na dostarczenie treści cyfrowych niedostarczonych na nośniku materialnym przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Zostałem poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utracę prawo odstąpienia od umowy, i przyjąłem to do wiadomości",
  j) Ewentualnie wyrażenie zgody na zapisanie się do newslettera oraz wpisanie uwag do zamówienia w polu
  „Dodaj komentarz do zamówienia"
  k) złożenie w Sklepie Zamówienia poprzez użycie przycisku
  „Zamawiam i płacę".
 2. W trakcie składania Zamówienia, do momentu kliknięcia w przycisk  „Zamawiam i płacę” Kupujący ma możliwość modyfikacji podanych przez siebie danych do dostawy i danych do faktury. Kupujący ponosi odpowiedzialność za prawidłowość danych dostawy - adresu dostawy.
 3. Kupujący w momencie złożenia Zamówienia poprzez przyciśnięcie przycisku przycisk „Zamawiam i płacę” ma świadomość, że Zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 4. Wysłanie przez Kupującego Zamówienia stanowi ofertę zakupu określonego towaru i oświadczenie woli Kupującego zawarcia ze Sprzedającym umowy sprzedaży.
 5. Sprzedający potwierdza dokonanie zakupu przez Kupującego poprzez przesłanie potwierdzenia zawarcia umowy na emaila wskazanego przez Kupującego w trakcie składania Zamówienia.
 6. Zawarcie umowy z Kupującym następuje z chwilą otrzymania przez Kupującego maila zawierającego potwierdzenia zawarcia umowy.
 7. Wysyłka Zamówienia płatnego za pobraniem następuje w ciągu 48 h od przesłania potwierdzenia zawarcia umowy na emaila wskazanego przez Kupującego w trakcie składania Zamówienia, a wysyłka Zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych w ciągu 48 h po zaksięgowaniu wpłaty Kupującego na koncie Sprzedającego, co powinno nastąpić w terminie 30 dni od złożenia Zamówienia, chyba że Konsument nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedającego.
 8. Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w Zamówieniu miejsca wydania rzeczy, wraz z dołączonymi załącznikami, o których mowa w §2 pkt 6b.
 9. Jeśli konsument nie odbierze Zamówienia bądź Zamówienie zostanie wysłane na adres dostawy wskazany przez Konsumenta, który okaże się błędny, Konsument zobowiązany jest w terminie 7 dni od zwrotnego dostarczenia Zamówienia do Sprzedającego, skontaktować się ze Sprzedającym w celu wskazania czy żąda on ponownego wysłania Zamówienia oraz w celu ewentualnego wskazania prawidłowego adresu dostawy. Brak podjęcia kontaktu we wskazanym powyżej terminie równoznaczny jest z odstąpieniem od umowy.
 10. Jeśli konsument nie odbierze Zamówienia bądź Zamówienie zostanie wysłane na adres dostawy wskazany przez Konsumenta, który okaże się błędny:
  a) w przypadku skierowania do Sprzedającego żądania ponownego wysłania Zamówienia na prawidłowy adres dostawy - Konsument ponosi koszty ponownego wysłania Zamówienia, oraz przesyłki zwrotnej do Sprzedawcy (tj. na skutek pierwotnego skierowania Zamówienia na nieprawidłowy adres dostawy wskazany przez Konsumenta)
  b) w przypadku braku skierowania do Sprzedającego żądania ponownego wysłania Zamówienia na prawidłowy adres dostawy, co jest równoznaczne z odstąpieniem od umowy - kwota podlegająca zwrotowi na rzecz Konsumenta, o której mowa w pkt 4 ust. 7 Regulaminu, zostanie pomniejszona o koszty przesyłki zwrotnej do Sprzedającego (tj. na skutek pierwotnego skierowania Zamówienia na nieprawidłowy adres dostawy wskazany przez Konsumenta).
 11. Jeśli Przedsiębiorca nie odbierze Zamówienia bądź Zamówienie zostanie wysłane na adres dostawy wskazany przez Przedsiębiorcę, który okaże się błędny, Przedsiębiorca zobowiązany jest w terminie 7 dni od zwrotnego dostarczenia Zamówienia do Sprzedającego, skontaktować się ze Sprzedającym w celu wskazania prawidłowego adresu dostawy.
  Przedsiębiorca ponosi koszty ponownego wysłania Zamówienia, oraz przesyłki zwrotnej do Sprzedającego (tj. na skutek pierwotnego skierowania Zamówienia na nieprawidłowy adres dostawy wskazany przez Przedsiębiorcę).

4. Prawo odstąpienia od umowy

 1. W terminie 14 dni od zawarcia Umowy, Konsument może odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 7 (dodatkowe koszty wynikające z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego) i ust. 10, chyba że Konsument wyraził zgodę na dostarczenie produktów cyfrowych przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  1) dla umowy, w wykonaniu której Sprzedający wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności - od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
  a) obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, jego partii lub części,

  b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów;
  2) dla pozostałych umów - od dnia zawarcia Umowy.
 3. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedającemu jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
  Oświadczenie  o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć:
  a) na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Prawa konsumenckiego (jednak nie jest to obowiązkowe)
  b) na formularzu dostępnym pod adresem https://sklep.klinikanegocjacji.pl/page/zwroty-i-reklamacje
  c) pismem wysłanym pocztą elektroniczną na adres e-mail: ksiazka@alexba.eu
  d) lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.
 5. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie przesłać Konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego drogą elektroniczną
 6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedający przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 7. Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego). Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 8. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 10. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że Sprzedający zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.
 11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 12. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od umowy po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę, co Konsument przyjął do wiadomości.
 13. Przedsiębiorca na prawach Konsumenta, który korzysta z uprawnień związanych z Prawem do odstąpienia od umowy powinien wraz z oświadczeniem o odstąpieniu złożyć oświadczenie, że zakupione Produkty i zawarta Umowa są bezpośrednio związane z jego działalnością gospodarczą, ale że nie posiadają one dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanego przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczejm na dowód czego przedłoży odpis z CEIDG. Przedsiębiorca na prawach Konsumenta, który składa oświadczenie o odstąpieniu od umowy może je złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu (jednak nie jest to obowiązkowe).

5. Zgodność Towaru z Umową oraz prawidłowość działania Sklepu

 1. Sprzedający ponosi względem Konsumenta odpowiedzialność za zgodność Towaru z Umową.
 2. W razie braku zgodności Towaru z Umową Konsumentowi przysługują uprawnienia określone w niniejszym paragrafie.
 3. Towar jest zgodny z Umową, jeżeli zgodne z Umową pozostają w szczególności jego:
  1) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność,
  2) przydatność do szczególnego celu, do którego potrzebny jest Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Sprzedającego najpóźniej w chwili zawarcia Umowy i który Sprzedający zaakceptował.
 4. Towar, aby został uznany za zgodny z Umową, musi:
  1) nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
  2) występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla Towaru tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedającego, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie.
 5. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedającego, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z Umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia Towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Towaru lub charakterem braku zgodności Towaru z Umową.
 6. Sprzedający nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności Towaru z Umową określoengo w ust. 5, jeżeli brak ten podstępnie zataił.
 7. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.
 8. Sprzedający może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedający może dokonać naprawy gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z umową.
 9. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedającego uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z Umową, wartość Towaru zgodnego z Umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową.
 10. Sprzedający dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedający został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności Towaru z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedający.
 11. Konsument udostępnia Sprzedającemu Towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedający odbiera od Konsumenta Towar na swój koszt.
 12. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Towaru, który następnie został wymieniony.
 13. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpienia od Umowy, gdy:1) Sprzedający odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową;2) Sprzedający nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową;3) brak zgodności Towaru z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedający próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową;4) brak zgodności Towaru z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony w postaci naprawy/wymiany;5) Z oświadczenia Sprzedającego lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 14. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z Umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z Umową.
 15. Sprzedający zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.
 16. Konsument nie może odstąpić od Umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z Umową jest nieistotny.
  Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z Umową jest istotny.
 17. Jeżeli brak zgodności z Umową dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie Umowy Konsument może odstąpić od Umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez Konsumenta wraz z Towarami niezgodnymi z Umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z Umową.
 18. W razie odstąpienia od Umowy Konsument niezwłocznie zwraca Towar Sprzedającemu na jego koszt. Sprzedający zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.
 19. Sprzedający dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

6. Zgodność Treści cyfrowej (E-booka i Audiobooka) z Umową

 1. Sprzedający ponosi względem Konsumenta odpowiedzialność za zgodność Treści cyfrowej z Umową.
 2. Treść cyfrowa jest zgodna z Umową, jeżeli zgodne z Umową pozostają w szczególności ich:
  1) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność oraz dostępność wsparcia technicznego i aktualizacji;2) przydatność do szczególnego celu, do którego są potrzebne Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Sprzedającego najpóźniej w chwili zawarcia Umowy i który Sprzedający zaakceptował.
 3. Ponadto Treść cyfrowa, aby mogła zostać uznane za zgodną z Umową, musi:
  1) nadawać się do celów, w których zazwyczaj korzysta się z treści cyfrowej tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
  2) występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym funkcjonalność, kompatybilność, dostępność, ciągłość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla treści cyfrowej tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter treści cyfrowej oraz publiczne zapewnienia złożone przez Sprzedającego, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w jego imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie;
  3) być dostarczane z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;
  4) być zgodne z wersją próbną lub zapowiedzią, które zostały udostępnione Konsumentowi przez Sprzedającego przed zawarciem Umowy.
 4. Sprzedający informuje Konsumenta o aktualizacjach, w tym dotyczących zabezpieczeń, niezbędnych do zachowania zgodności treści cyfrowej z Umową oraz dostarcza je Konsumentowi przez czas zasadnie oczekiwany przez Konsumenta, uwzględniając rodzaj treści cyfrowej i cel, w jakim jest wykorzystywana przez okoliczności i charakter Umowy.
 5. Jeżeli Konsument nie zainstaluje w rozsądnym czasie aktualizacji dostarczonych przez przedsiębiorcę zgodnie z ust. 4, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności treści cyfrowej z Umową wynikający wyłącznie z braku aktualizacji, jeżeli:
  1) poinformował Konsumenta o aktualizacjach i konsekwencjach jej niezainstalowania;
  2) niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów w instrukcji instalacji dostarczonej przez Sprzedającego.
 6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Treści cyfrowej z Umową w zakresie, o którym mowa w ust. 2 lub 3, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha treści cyfrowej nie odbiega od wymogów zgodności z Umową określonych w ust. 2 lub 3, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Treści cyfrowej.
 7. Treść cyfrowa dostarcza się w najnowszej wersji dostępnej w chwili zawarcia Umowy, chyba że Sprzedający i Konsument postanowili inaczej.
 8. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z Umową Treści cyfrowej dostarczanych jednorazowo, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności Treści cyfrowej z Umową, który ujawnił się przed upływem roku od chwili dostarczenia Treści cyfrowej, istniał w chwili ich dostarczenia.
 9. Sprzedający nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności Treści cyfrowej z Umową określonego w ust. 8, jeżeli brak ten podstępnie zataił.
 10. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z Umową Treści cyfrowej w zakresie uregulowanym w ust. 4, który wystąpił w czasie określonym w tym przepisie.
 11. Domniemanie określone w ust. 8 nie ma zastosowania, jeżeli:
  1) środowisko cyfrowej Konsumenta nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o których Sprzedający poinformował go w sposób jasny i zrozumiały przez zawarciem Umowy;
  2) Konsument, poinformowany w jasny i zrozumiały sposób przed zawarciem Umowy o obowiązku współpracy ze Sprzedającym, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności Treści cyfrowej z Umową w odpowiednim czasie wynika z cech środowiska cyfrowego Konsumenta, nie wykonuje tego obowiązku.
 12. Jeżeli treść cyfrowa jest niezgodna z Umową, Konsument może żądać doprowadzenia do ich zgodności z Umową.
 13. Sprzedający może odmówić doprowadzenia Treści cyfrowej do zgodności z Umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności Treści cyfrowej z Umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego.
 14. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedającego uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Treści cyfrowej z Umową oraz wartość Treści cyfrowej z Umową.
 15. Sprzedający doprowadza Treść cyfrową do zgodności z Umową w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedający został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane.
  Koszty doprowadzenia treści cyfrowej do zgodności z Umową ponosi Sprzedający.

 16. Jeżeli treść cyfrowa jest niezgodna z Umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:
  1) doprowadzenie do zgodności Treści cyfrowej z Umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów;
  2) Sprzedający nie doprowadził Treści cyfrowej do zgodności z Umową;
  3) brak zgodności Treści cyfrowej z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedający próbował doprowadzić Treść cyfrową do zgodności z Umową;
  4) brak zgodności Treści cyfrowej z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony w postaci żądania doprowadzenia do jej zgodności z Umową;
  5) z oświadczenia Sprzedającego lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Treści cyfrowej do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 17. Obniżona cena musi pozostawać w takiej samej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Treści cyfrowej niezgodnej z Umową pozostaje do wartości Treści cyfrowej zgodnej z Umową.
 18. Konsument nie może odstąpić od Umowy, jeżeli Treść cyfrowa jest dostarczana w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności Treści cyfrowej z Umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Treści cyfrowej jest istotny.
 19. Po odstąpieniu od Umowy Sprzedający nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta w trakcie korzystania z Treści cyfrowej dostarczonych przez Sprzedającego, z wyjątkiem treści, które:1) są użyteczne wyłącznie w związku z Treścią cyfrową, które stanowiły przedmiot Umowy;
  2) dotyczą wyłącznie aktywności Konsumenta w trakcie korzystania z Treści cyfrowej, które stanowiły przedmiot Umowy;
  3) zostały połączone przez Sprzedającego z innymi danymi i nie mogą zostać rozłączone bez nadmiernych trudności;
  4) zostały wytworzone przez Konsumenta wspólnie z innymi Konsumentami, którzy nadal mogą z nich korzystać.
 20. Sprzedający udostępnia Konsumentowi na jego żądanie i na swój koszt, w rozsądnym czasie oraz w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego treści wytworzone lub dostarczone przez Konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, inne niż dane osobowe, z wyjątkiem treści, o których mowa w ust. 19 pkt 1-3.
 21. Sprzedający może żądać zwrotu nośnika materialnego, na którym dostarczył Treść cyfrową, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Konsument zwraca nośnik niezwłocznie i na koszt Sprzedającego.
 22. Sprzedający nie jest uprawniony do żadania zapłaty za czas, w którym Treść cyfrowa była niezgodna z Umową, nawet jeżeli przed odstąpieniem od Umowy Konsument z niej faktycznie korzystał.
 23. Sprzedający jest zobowiązany do zwrotu ceny jedynie w części odpowiadającej Treści cyfrowej niezgodnej z Umową oraz Treści cyfrowej, której obowiązek dostarczenia odpadł wskutek odstąpienia od Umowy.
 24. Sprzedający ma obowiązek dokonać zwrotu Konsumentowi ceny należnej wskutek skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy lub obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy lub obniżeniu ceny.
 25. Sprzedający dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7. Procedura reklamacyjna w przypadku niezgodności Produktu z Umową oraz nieprawidłowości w funkcjonowaniu Sklepu

 1. Reklamacja powinna został przesłana na adres e-mail: ksiazka@alexba.eu bądź na Adres reklamacyjny.
 2. Sprzedający ustosunkuje się do tego żądania zawiązanego w Reklamacji w terminie czternastu dni od otrzymania reklamacji. Jeżeli Sprzedający nie udzielił Konsumentowi odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa w zd. 1, uważa się, że uznał reklamację. Odpowiedź na reklamację Sprzedający przekazuje Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku.
 3. Sprzedający będzie przetwarzał dane osobowe Konsumenta w celu rozpatrzenia reklamacji zgodnie z Polityką Prywatności.
 4. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Użytkownik może zgłaszać:a) mailowo na adres poczty elektronicznej: ksiazka@alexba.eu
 5. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 6. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji związanej z funkcjonowaniem Sklepu w terminie do 14 dni, o czym informuje Użytkownika.
 7. Przedsiębiorca na prawach Konsumenta, który korzysta z uprawnień związanych z niezgodnością Produktu z Umową powinien wraz z reklamacją złożyć oświadczenie, że zakupione Produkty i zawarta Umowa są bezpośrednio związane z jego działalnością gospodarczą, ale nie posiadają one dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, na dowód czego przedłoży odpis z CEIDG.

8. Usługi świadczone Drogą Elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedający świadczy usługi Drogą Elektroniczną.
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Użytkownika jest umożliwienie Kupującemu zawarcia Umowy ze Sprzedającym drogą elektroniczną. Usługa ta jest świadczona nieodpłatnie.
 3. Sprzedający świadczy również na rzecz Użytkownika usługę polegającą na rejestracji i utrzymywaniu Konta oraz zapewnieniu Użytkownikowi dostępu do Konta za pomocą logowania. Usługa ta jest świadczona nieodpłatnie.
 4. W celu założenia konta Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny i zaakceptować Regulamin.
 5. Na podany przez Użytkownika adres e-mail zostaną wysłane informacje związane z założeniem Konta oraz link aktywacyjny. Po kliknięciu w niego zostanie utworzone Konto.
 6. Z chwilą dokonania skutecznej rejestracji umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 7. Użytkownik loguje się do konta poprzez adres e-mail oraz hasło. W przypadku utracenia lub zapomnienia hasła Użytkownik może wygenerować nowe hasło.
 8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu, komunikatów i danych, w związku ze świadczonymi usługami, Sprzedający podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych za pośrednictwem Sklepu.
 9. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
  a) niedostarczania i nieprzekazywania za pośrednictwem Sklepu treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
  b) korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający funkcjonowania Sklepu,c) niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie za pośrednictwem Sklepu nie zamówionej informacji handlowej (spam).
 10. Sprzedający podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Użytkowników.
 11. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedającego o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 12. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu użytkownik może zgłaszać:
  a) mailowo na adres poczty elektronicznej: ksiazka@alexba.eu
 13. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 14. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, o czym informuje Użytkownika.